CONTOH SURAT CUTI SAKIT

Update : https://bit.ly/ 2024
KOP MADRASAH
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------...................................,                                       
Perihal : Permohonan Cuti Sakit
             

Kepada Yth.
Kepala Madrasah ...................................


Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                         :
NIP.                           :
Pangkat/gol                :
Jabatan                       :
                                    

Dengan ini mengajukan permohonan cuti  untuk tahun…… terhitung mulai tanggal ……. sampai dengan tanggal ……………………….
Cuti yang diambil yaitu :
a.       Cuti Karena Sakit
b.      Cuti …………………………………………….

Demikian permohonan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat saya…………………………….
NIP.

Catatan Pejabat Kepegawaian :                                  Catatan/pertimbangan atasan langsung

 
Cuti yang telah diambil  dalam
tahun bersangkutan :

a. Cuti Tahunan
b. Cuti Sakit
Usulan ini disetujui oleh,
Kepala Madrasah,.................................................
NIP.
 
c. Cuti Besar
d. Cuti Bersalin
e. Cuti Alasan Penting                                                     
f. Keterangan lain-lainSumber https://pendidikanalmun.blogspot.com/