CONTOH SK BENDAHARA SEKOLAH / MADRASAH

Update : https://bit.ly/ 2024
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ...........................
 ............................
Alamat : Jl. ..........................................................
 


         S U R A T  K E P U T U S A N

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH ................................
NOMOR :  ......................................................

T E N T A N G
PEMBAGIAN TUGAS GURU SEBAGAI BENDAHARA
MADRASAH ................................................
TAHUN PELAJARAN ............................................
 


Kepala ..............................................................................................................:

Menimbang        :  Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar Mengajar/Praktik dan Bimbingan Konseling di di Madrasah ....................................... Tahun Pelajaran ....................., perlu menentapkan pembagian tugas tambahan guru sebagai Bendahara .........................

Mengingat          :  a.   Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b.      Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
c.       Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 84/1993;
d.      Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN No. 0433/PP/1993 dan N0. 25 tahun 1993.

Memperhatikan  :  a.   Kalender Kemenag  Kabupaten .................... Tahun Pelajaran ............................;
                              b.    Rapat Dewan Guru Madrasah Tsanawiyah .............. Tanggal ......................


M E M U T U S K A N

Menetapkan       :
Pertama              :  Terhitung mulai tanggal ................ samapi dengan ................... memberi tugas tambahan sebagai Bendahara ..............................:
                                   
1. Nama                             : ...........................................                          
                           2. Tempat/tanggal lahir     : ..............................................
                           3. Pendidikan                    : ................................................
                           4. Jabatan                          : ......................................

Kedua                :  Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ketiga                :   Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  :  .......................
T a n g g a l     :  .....................
Kepala Madrasah
.......................................................... 
 

           
           

Sumber https://pendidikanalmun.blogspot.com/