40 Tuladha ( Pola ) Penyandra Lan Artine / Tegese

Update : https://bit.ly/ 2024

 Alise nanggal sepisan tegese alise njlarit memper rembulan nuju tanggal siji 40 Tuladha ( Contoh ) Penyandra Lan Artine / Tegese


Ing ngisor iki tuladha-tuladha Penyandra Lan Artine / Tegese :
 1. Alise nanggal sepisan tegese alise njlarit memper rembulan nuju tanggal siji/membentuk garis lengkung yang cantik
 2. Alise kaya ngroning imba tegese alise kaya godhong imbo, tipis njlarit.
 3. Alise nyingkal tegese alise kaya singkal
 4. Bathuke nyela cendani tegese bathuke alus sumorot/memancar
 5. Bangkekane nawon kemit tegese bangkeane cilik
 6. Dlamakane sajari miring tegese dlamakane tipis banget
 7. Drijine mucuk eri tegese drijine lancip-lancip kaya pucuri ri
 8. Granane rungih pindha kencana piƱata tegese Irunge mbangir/mancung kaya emas digosok nganggo patar.
 9. Gulune nglunging gadhun tegese janjang mayuk, mengarep
 10. Gulune ngulan-ulan tegese gulune janjang
 11. Kempole ngembang pudhak tegese kempole putih mulus
 12. Idepe mangada-ada tegese idepe ngjegrak
 13. Idepe tumengeng tawang tegese idep kang pucuke ndengking, mayuk mandhuwur
 14. Jajabang mawinga-winga tegese dhadhane mengangah kakak kaya abange kembang wora-wari
 15. Kempole nyikil walang tegese sikile koyo sikil walang
 16. Kempole ngembang pudhak tegese sikile putih banget
 17. Lakune kaya macan luwe tegese lakune alon banget kaya macan ngelih.
 18. Lakune mucang kanginan tegese mlakune kaya pucang seng kangingan obahe ngiwo nengen
 19. Lakune njalak dinding tegese mlakune kaya manuk jalak dinding
 20. Lambehane mblarak sempal tegese lambehan tangane sempale blarak seng tiba.
 21. Lathi manggis karengat tegese lambe/lathi kanga bang kaya abange manggis dibenthet/diplethek.
 22. Mripate blalak kocak tegese mripate mblalak (ora pati amba nanging bening) semu kedher neng semake.
 23. Mripate ndamar kanginan tegese mripate kaya damar kanginan lep-lep kedher/kedhep-kedhep.
 24. Pakulitane ireng manis tegese werna kulite ireng nanging manis
 25. Pamulune prada binabar tegese wajahe kaya ono sinare
 26. Payudarane nyengkir gadhing tegese gede kaya kelapa nom
 27. Pipine nduren asjuring tegese pipine kaya duren sajuring (lancip)
 28. Polahe kaya gabah diinteri tegese uyek-uyekan, galau pating bilulung (mbingungi)
 29. Pundhake nraju mas tegese pundhake rata, kiwa-tengene. Maksude pundhak kanan lan kiri sejajar.
 30. Rambute ngandhan-andhan tegese rambute ngombak (bergelombang) kaya godhong pandan/kembang bakung.
 31. Simbar jaja wulu-wawar tegese dhadhane ana wulune dawa-dawa.
 32. Simbar jaja pan kadya walingi tegese wulu ing dhadhane gedhene sawlingi-wlingi
 33. Sinome micis wutah tegese sinome kruwel-kruwel bunder kelap-kelip kaya picis wutah.
 34. Tangane kaya gendhewa gading tegese bentuk lengen tangan kang becik
 35. Tangane kaya gendhewa pinentang tegese tangan sing sikute nekuk mlebu
 36. Tungkake bunder lir jinangka tegese tungkake bunder banget.
 37. Untune miji timun tegese untune cilik-cilik rentep, rapi memper wiji timun.
 38. Waja gathik kumedut padoning lathi tegese untune gathik, padone lambe kedut-kedut (merga napsu banget).
 39. Wang-e nyangkal putung tegese Wang-e wangune memburi lan ramping ngresepake
 40. Wentise mukang gangsir tegese wentise kaya wentis gangsir (sajenis gangsir)
Sumber http://www.bimbelbrilian.com/